Demonopolizace povinného ručení přinesla prospěch motoristům i pojišťovnám

Druhá polovina roku 1999 a zejména jeho závěr byl ve znamení hektického úsilí tuctu pojišťoven o motoristy, kteří měli tak poprvé možnost výběru při uzavírání povinného ručení.  Kdo může být po 15 let díky této změně spokojenější?

V červenci 2014 uplynulo již 15 let od schválení zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, který demonopolizoval trh povinného ručení. „Zákon umožnil liberalizaci s povinným ručením a zavedení konkurenčního prostředí se všemi pozitivními i negativními dopady. Za pozitivum lze určitě uvést skutečnost, že došlo k postupnému rozlišení klientů podle toho, jakým způsobem způsobují škodu v rámci bonusového/malusového systému. Pojistitelé začali rozlišovat při stanovení ceny pojistného mezi jednotlivými klienty a jejich vozidly v rámci tzv. segmentace. Začali postupně přihlížet nejen ke skutečnosti v jakém regionu je vozidlo provozováno, jak zkušený řidič jej řídí, ale začali zohledňovat i stáří vozidla a zaváděli i mnoho dalších kritérii, která umožnila diferenciovat cenu povinného ručení,“ komentuje tuto změn z dnešního pohledu Milan Káňa z pojišťovny Kooperativa, která patří mezi tři největší v oblasti povinného ručení.

Pojistitelé začali nabízet k základnímu povinnému ručení i další doplňková pojištění, ať již bezplatně nebo za zvýhodněnou cenu. Mezi nejoblíbenější doplňková pojištění patří živelní pojištění, úrazové pojištění a pojištění střetu se zvěří. Tato doplňková pojištění klientům přinesla možnost nejen pojistit si svoji odpovědnost za újmu způsobenou provozem vozidla, ale pojistit si i další pojistná rizika vztahující se k provozovanému vozidlu. Pojistitelé nabízejí klientům, ve spolupráci se smluvními asistenčními společnostmi, stále širší rozsah asistenčních služeb. Také vyřizování pojistných událostí je, díky konkurenčnímu prostředí, na podstatně vyšší úrovni jak z hlediska kvality, tak i rychlosti poskytovaných služeb. Významnou službou je v této oblasti nabídka přímé likvidace, která klientovi umožňuje v případě pojistné události komunikovat pouze s „jeho“ pojišťovnou.

Každý motorista si může kalkulovat, které povinné ručení je pro něho výhodné. Zpravidla volí z hlediska výše pojistky, ale mnozí již dávají přednost kvalitě.

Anketa mezi pojišťovnami působícími v oblasti automobilového pojištění a povinného ručení (odpovědělo 11 ze 12) vyzněla jednoznačně. Podle tiskových mluvčích, případně expertů některých pojišťoven na oblast autopojištění, vyhrály vlastně obě strany., Mezi řádky někdy vyznívá, že pro pojišťovny to není zcela jednoduchý a jednoznačně ziskový produkt, zejména v posledních letech po výrazném snížení průměrné ceny dokonce až pod hranici ziskovosti. Nejjednoznačněji se vyjádřil produktový manažer pojišťovny Triglav Richard Sznapka: „Více úsměvů mají motoristé.“

Co přinesla demonopolizace motoristů, co přinesla pojišťovnám a kdo na více vydělal? Přinášíme pohled jednotlivých pojišťoven.

Allianz (Václav Bálek): Větší výběr, širší služby a díky konkurenčnímu prostředí i vývoj těchto služeb. Dnešní povinné ručení už není „nutným zlem“, jak jej chápali motoristé v době, kdy jim samotným nic nemohlo přinášet. Díky mnoha variantám si mohou vybrat přesně tu svoji, která splní zákonnou povinnost „chránit své okolí“, ale současně může přinést i ochranu vozidla pojištěnému.

Pojišťovny zase v rámci povinného ručení mohly nabídnout svůj vlastní produkt. Před demonopolizací nebylo povinné ručení produktem pojišťoven, ale státu. S tím, že pojišťovny přišly v rámci konkurenčního prostředí se svými produkty, začalo se povinné ručení od sebe také lišit. V současnosti už je „povinné ručení“ jenom obecným pojmem, ale každá pojišťovna pod ním nabízí jiné varianty.

Asistenční služby se staly bezplatným standardem už pro základní verzi povinného ručení, nicméně je dobré si ohlídat jejich rozsah!

AXA (Jan Kimmer, manažer vývoje produktů neživotního pojištění): Demonopolizace motoristům přinesla kromě povinnosti uzavřít pojistnou smlouvu zároveň možnost svobodného výběru pojišťovny. Pojišťovny dále v rámci konkurenčního boje svým klientům nabídly nová připojištění a mnohem širší asistenční služby. To považuji za nejpodstatnější, pojišťovna nenechá řidiče na holičkách, když řeší na silnici problém. AXA klade velký důraz na asistenční služby, které díky svému rozsahu (např. odtahu po celé ČR v případě poruchy nebo výměny pneumatiky při defektu) a garanci rychlosti patří k nejlepším na trhu. Pojišťovnám zpočátku demonopolizace přinesla ojedinělou příležitost získat ohromné množství klientů a zároveň s tím nutnost rychle se na novou situaci adaptovat (zavedení nových systému a procesů) s nejasným výsledkem zisku, navíc s koulí na noze v podobě zátěže pokrytí ztráty povinného ručení do roku 2000. V průběhu let pojišťovny několikrát navýšily pojistné. Díky tomu dosáhly nejen růstu objemu a rezerv, ale i ziskovosti a tím zvýšily i očekávání majitelů neustálého trvale udržitelného růstu. Toto očekávání v posledních letech vyústilo v cenovou válku, kdy k růstu již nepřispívalo navyšování pojistného, ale jen získávání nových klientů, a to za cenu snižování pojistného. Snížení pojistného způsobilo pokles zisků, a to až do ztrát v několika posledních letech. Dnes se pojistné opět navyšuje a to zejména díky novým legislativním změnám.

ČP (Tomáš Kabele, ředitel útvaru pojištění motorových vozidel): Určitě mohou slavit obě strany. Klienti mají svobodnou volbu a pojišťovny získali dobrý motor pro inovace. Protože i díky konkurenci posouváme hranice služeb a produktů dále.

Největší změnou, kterou demonopolizace přinesla pro motoristy, je svobodná volba pojišťovny. Co se týká ceny, tak ta byla v prvních třech letech ještě regulována z důvodu ochrany spotřebitele, ale od roku 2002 sazby přestaly být korigovány. To znamenalo otevření tržního prostředí se všemi výhodami i nevýhodami.

Pojišťovnám demonopolizace přinesla konkurenční prostředí, což má svá pozitiva i negativa. Pozitivním dopadem je vytvoření takového konkurenčního prostředí, díky kterému přichází pojišťovny se zajímavými produkty a kvalitními službami. Negativním dopadem je určitě cenový boj, který sice přinesl klientům snížení cen, ale na druhou stranu výrazně zvyšuje riziko neschopnosti některých pojistitelů krýt závazky.

Mezi nejvyhledávanější možnost připojištění patří pojištění předního skla.

ČPP (Miloš Velíšek, ředitel úseku pojištění vozidel): Smyslem tohoto pojištění je ochrana poškozených. Klienti dnes mají možnost vybírat z široké nabídky produktů řady pojišťoven, porovnávat ceny, obsah produktů a poskytované služby.  Pojišťovny poskytují klientovi servis, který ve srovnání s dobou před 15 lety byl nemyslitelný. Pojišťovny mohou být spokojeny s tím, že přechod na konkurenční prostředí zvládly, náš trh je v této oblasti srovnatelný se západním trhem.

Motoristům tedy demonopolizace a další vývoj přinesly kromě svobodné volby výběru pojišťovny a jejich produktové nabídky, také mnohem větší kvalitu a servis od pojišťoven, především v oblasti asistenčních služeb a služeb spojených s likvidací pojistných událostí. Současně se výrazně zvýšila transparentnost tohoto povinně smluvního typu pojištění.

A pro pojišťovny? Povinné ručení představuje jeden z nejvýznamnějších segmentů pojistného trhu. Jednotlivým pojistitelům demonopolizace přinesla kromě možnosti navýšení předepsaného pojistného také příležitost dostat se blíže ke klientovi. Toto pojištění lze považovat za vstupní bránu ke klientům s možností nabídky celé škály dalších pojistných produktů.

ČSOB (Petr Milata): Určitě obě skupiny. Motoristům demonopolizace přinesla především svobodnou volbu pojistitele – mohu si vybrat, u koho se pojistím, a svobodnou volbu rozsahu pojištění – povinné ručení musí mít sjednáno každé vozidlo, když už tedy musím mít sjednanou pojistnou smlouvu, mohu si vybrat, co dalšího k zákonnému pojištění za mnou investované peníze dostanu (asistence, úraz, ….)

Pojišťovny dostaly možnost nabídnout svým klientům další druh pojištění, zvýšit propojištěnost svých klientů. Otevřel se další prostor pojišťovacím společnost pro jejich hlavní účel podnikání – pojištění.

Generali (Jiří Cívka): Demonopolizace povinného ručení byla a je určitě přínosná jako pro řidiče, tak pro pojišťovny.

Motoristům přinesla na jedné straně určitě výhody vyplývající z konkurenčního boje o klienty (různá připojištění, tlak na cenu), na druhé straně „obtížnější“ orientaci v pojištění a s tím spojenou i časovou náročnost při výběru „ideálního“ pojištění.

Pojišťovny vzhledem k charakteru pojištění, které je povinné, dostaly možnost oslovit široký okruh klientů, tedy i těch, kteří by jinak pojištění nehledali, tj. možnost nabídnout i těmto klientům další pojistnou ochranu.

HVP (Ludmila Mončeková): Myslím, že pro obě strany přinesla demonopolizace povinného ručení své výhody a posunula o další krok vpřed autopojištění v České republice

Motoristé získali možnost vybrat si pojistitele  – srovnávat cenu, rozsah pojištění a vybrat si pojištění podle svých potřeb.

Pojišťovny dostaly možnost rozšířit své portfolio o nejžádanější produkt a tím i možnost cíleně oslovit podstatně větší okruh potenciálních klientů. Samozřejmě také přinesla zvýšení přijatého pojistného a s tím související větší administrativní zátěž při správě pojištění a samozřejmě vyšší výdaje za úhradu škod.

Jako první rozšířila povinné ručení o pojištění na poškození vozidla ůsobením živlů v roce 2007 pojišťovna Kooperativa. Dnes ho nabízí více pojišťoven jako připojištění nebo součást vyšších stupňů povinného ručení.

Kooperativa (Milan Káňa): Myslím, že na tom vydělali obě skupiny. Pojišťovnám pojištění samozřejmě přináší profit a širokou základnu klientů (a kontaktů), motoristům širokou nabídku připojištění, která jim uhradí i případné škody na jejich vlastním voze (živel, střet se zvěří, odcizení, poškozená skla). Také získají asistenci, pokud dojde k nehodě nebo je potká na cestě porucha. To dříve nebylo.  Českou republiku postavil v tomto segmentu pojištění na srovnatelnou úroveň vyspělých zemí západní Evropy. Klienti získali nesporné výhody a moderní pojistné produkty včetně doprovodných služeb, které je zabezpečí v případech jejich odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

Triglav (Roman Sznapka): Více důvodu k úsměvu a oslavám mají motoristé, kteří získali především možnost výběru mezi více pojišťovnami. Díky konkurenčnímu prostředí a díky různé segmentaci u různých pojišťoven získání výhodnějších podmínek. Pojišťovny získaly možnosti sjednávat kompletní produkt pojištění vozidel a rozšíření produktové řady o povinné ručení.

Uniqa (Eva Svobodová): Pevně věřím, že obě skupiny – klient potřebuje dobré pojištění, přičemž pojišťovny působící na českém trhu jsou etablovaní a spolehliví partneři, – a povinné určení je jejich „každodenní chleba“, na který jim určitě stojí za to se soustředit.

Motoristům přinesla možnost volby pojišťovacího partnera a díky konkurenci pojišťoven navzájem také širší a užitečnou nabídku produktů povinného ručení a asistenčního servisu.
Pojišťovny dostaly možnost podnikat v dalším segmentu, utkat se o klienty a posunout celé odvětví o kus dál dopředu.

Wüstenrot (Helena Dušková): Nechť slaví obě skupiny, věřme, že pro pojišťovny se do budoucna jedná o významný  profitabilní produkt, klient pak má možnost volby a jistotu, že se mu pojišťovny snaží vypočítat pojistné skutečně co nejvíce na míru. A tento trend bude zcela jistě pokračovat.

Motoristé dostali možnost výběru pojistitele dle jeho nabídky, individuální přístup pro hodnocení rizikovosti klientů (vzpomeňte, na poště jste si vyzvedli složenku s příslušnou kubaturou vozidla a nikoho nezajímalo, že jezdíte již 10 let bez nehody …) a v neposlední řadě rozvoj služeb navázaných na tento produkt (ať již z pohledu např. dnes standardně nabízených asistenčních služeb, tak možnost různých připojištění či dalších zahrnutých benefitů v produktu, ale i elektronický rozvoj týkající se třeba uzavření pojištění, hlášení škod  apod.)

Pojišťovny zase příležitost nabízet produkt s jistotou významně velké a lehce definovatelné cílové skupiny, s poměrně dobře předvídatelným vývojem. Produkt, jehož klienti se mohou stát uživateli dalších produktů pojistitele či finanční skupiny a který se v případě jeho profitability může stát hlavním pilířem pojišťovny.